Categories
Health News

กระบวนการฟื้นฟูการมองเห็นแก่คนตาบอด

การปลูกถ่ายช่วยฟื้นฟูการมองเห็นของผู้ป่วยกระจกตาที่เป็นโรค 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่ตาบอดก่อนได้รับการฝัง ผลลัพธ์ที่สดใสนำความหวังมาสู่ผู้ที่เป็นโรคกระจกตาตาบอดและสายตาเลือนราง โดยการจัดหารากฟันเทียมทางวิศวกรรมชีวภาพแทนการปลูกถ่ายกระจกตามนุษย์ที่ได้รับบริจาค ซึ่งหาได้ยากในประเทศที่มีความต้องการกระจกตามากที่สุด

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะพัฒนาวัสดุชีวภาพที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกถ่ายของมนุษย์ ซึ่งสามารถผลิตเป็นจำนวนมากและเก็บไว้ได้นานถึงสองปีและด้วยเหตุนี้จึงเข้าถึงผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นได้มากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เราอยู่รอบ ๆ ปัญหาการขาดแคลนเนื้อเยื่อกระจกตาที่บริจาคและการเข้าถึงการรักษาโรคตาอื่นๆ ประมาณ 12.7 ล้านคนทั่วโลกตาบอดเนื่องจากกระจกตา ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของดวงตาที่โปร่งใส ได้รับความเสียหายหรือเป็นโรค วิธีเดียวของพวกเขาในการฟื้นการมองเห็นคือการรับกระจกตาที่ปลูกถ่ายจากผู้บริจาคที่เป็นมนุษย์ แต่มีผู้ป่วยเพียงหนึ่งใน 70 รายที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการปลูกถ่ายกระจกตาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งการเข้าถึงการรักษามีอย่างจำกัด